نوشته های فلچ

چرا دشوارترین کار در جهان این است که پرنده ای را متقاعد کنی، آزاد است؟

خرداد 94
6 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
5 پست
دی 93
8 پست
آذر 93
9 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
3 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست