به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

من جدید ها سعدی می خوانم. نُکات آموزنده و جالبی داره برام.

یکی از آموزنده ترین و تامل برانگیز ترین ابیاتش برایم، همین بیت است:

"به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل           و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم"

یه دنیا تفکر و تجربه پُشت این بیت است. یه دُنیا نکته برای آموختن.

/ 0 نظر / 22 بازدید